Bảng động từ Gerund - To - Inf đầy đủ - BeeLab

Wednesday, April 12, 2017

Bảng động từ Gerund - To - Inf đầy đủ

Bảng động từ Gerund - To - Inf đầy đủ

Các động từ  + O + To -infinitive

 1. avoid (tránh ) + V-ING
 2. admit (thừ a nhận )
 3. advise (khuyên nhủ )
 4. appreciate (đánh giá )
 5. complete ( hoàn thành )
 6. consider ( xem xét )
 7. delay ( trì hoãn )
 8. deny ( từ chối )
 9. discuss ( thảo luận )
 10. dislike  ( không thích )
 11. enjoy ( thích )
 12. finish ( hoàn thành )
 13. keep ( tiếp tục )
 14. mention (đề cập )
 15. mind ( phiền , ngại )
 16. miss (nhớ , bỏ lỡ )
 17. postpone ( trỉ hoãn )
 18. practice (luyện tập )
 19. quit  (nghỉ , thôi )
 20. recall ( nhắc nhở , nhớ )
 21. recollect ( nhớ ra )
 22. recommend (nhắc nhở )
 23. resent (bực tức )
 24. resist (kháng cự )
 25. risk ( rủi ro )
 26. suggest (đề nghị )
 27. tolerate  (tha thứ )
 28. understand ( hiểu )
 29. can’t help (ko thể tránh / nhịn được )
 30. can’t stand ( ko thể chịu đựng đc )
 31. can’t bear ( ko thể chịu đựng đc )
 32. It is no use / It is no good ( vô ích )
 33. would you mind  (có làm phiền ..ko)
 34. to be used to ( quen với )
 35. to be / get accustomed to (dần quen với )
 36. to be busy ( bận rộn )
 37. to be worth ( xứng đáng )
 38. to look forward to (trông mong )
 39. to have difficulty  / fun / trouble
 40. to have  a difficult  time
 41. TO GO + V-ING
      Ex: We should avoid playing with  him


        Các động từ phải có V-ING theo sau

 1. afford (đủ khả năng ) + TO – V1
 2. agree (đồng ý )
 3. appear ( xuất hiện )
 4. arrange ( sắp xếp )
 5. ask ( hỏi , yêu cầu )
 6. beg ( nài nỉ , van xin  )
 7. care  ( chăm sóc )
 8. claim (đòi hỏi , yêu cầu )
 9. consent ( bằng lòng )
 10. decide ( quyết định )
 11. demand ( yêu cầu )
 12. deserve ( xứng đấng )
 13. expect ( mong đợi )
 14. fail ( thất bại )
 15. hesitate (do dự )
 16. hope (hi vọng )
 17. learn ( học )
 18. manage (sắp xếp )
 19. mean (ý định )
 20. need ( cần )
 21. offer (đề nghị )
 22. plan ( lên kế hoạch )
 23. prepare ( chuẩn bị )
 24. pretend ( giả vờ )
 25. promise ( hứa )
 26. refuse ( từ chối )
 27. seem ( dường như )
 28. struggle (đấu tranh )
 29. swear ( xin thề )
 30. threaten (đe doạ )
 31. volunteer ( tình nguyện )
 32. wait (đợi )
 33. want ( muốn )
 34. wish ( mong )
       Ex : We agree to start early

Các động từ phải có TO-V1 theo sau

       
 1. advise (khuyên ) + O + TO - V1
 2. allow  ( cho phép )
 3. ask ( yêu cầu )
 4. beg ( van xin )
 5. cause ( gây ra )
 6. challenge ( thách thức )
 7. convince ( thuyết phục )
 8. dare ( dám )
 9. encourage ( khuyến khích )
 10. expect ( mong đợi )
 11. forbid ( cấm )
 12. force ( buộc )
 13. hire ( thuê )
 14. instruct ( hướng dẫn )
 15. invite ( mời )
 16. need ( cần )
 17. order ( ra lệnh )
 18. permit ( cho phép )
 19. persuade ( thuyết phục )
 20. remind ( nhắc nhở )
 21. require (đò hỏi )
 22. teach ( dạy )
 23. tell( bảo )
 24. urge ( thúc giục )
 25. want ( muốn )
 26. warn ( báo trước )

      Ex: She allowed me to use her car 
Note :
* Một  số động từ chỉ tri giác theo sau là động từ nguyên mẫu hoặc V-ING (nếu đang xảy ra )

See         Watch      look at       listen to          smell
Notice     observe    hear          feel                  taste

* Các nhóm từ hoặc động từ theo sau là động từ nguyên mẫu :
- nothing but ( không gì …nhưng chỉ )                          
- would rather ( thích ….hơn )          
Ex : We would rather  work than play
- cannot but ( không còn cách nào hơn là )   
- Had better ( nên …..thì hơn )                         Ex : You had better work
- Let  /  help / make / have  + S.O + V- ( bare infinitive )
Ex :   -     My father let me drive his car
-          He helped me wash my car
-          I made my brother carry my suitcase.
-          I got my brother to carry my suitcase .
-          I had my brother carry my suitcase .
-          I had my suitcase carried  by my brother .

1 comment: