[English] Vocabulary - Một chiếc điện thoại di động - BeeLab

Monday, February 27, 2017

[English] Vocabulary - Một chiếc điện thoại di động


Một chiếc điện thoại di động có những gì?
---------------------------

Cell phone /ˈselfoʊn/: Điện thoại
Camera lens /ˈkæmərə/ /lenz/: Ống kính
Earpiece /ˈɪrpiːs/: Loa nghe
...
Send key /send/ /kiː/: Phím gửi
Speaker key /ˈspiːkər/ /kiː/: Phím gọi
Joystick /ˈdʒɔɪstɪk/: Phím điều khiển
Battery /ˈbætəri/: Pin
Headset jack /ˈhedset/ /dʒæk/: Lỗ cắm loa
Charge jack /tʃɑːrdʒ/ /dʒæk/: Lỗ cắm sạc
Phone Charge /foʊn/ /dʒæk/: Sạc điện thoại
Micro SD card slot /ˈmaɪkroʊ/ /ˌes ˈdiː kɑːrd/ /slɑːt/: Khe thẻ nhớ
Flash /flæʃ/: Đèn nháy
Phone Screen /foʊn/ /skriːn/: Màn hình
Back key /bæk/ /kiː/: Phím lùi
END/power /end/ /ˈpaʊər/: Phím kết thúc
Keypad /ˈkiːpæd/: Bàn phím
Speaker /ˈspiːkər/: Loa
Side volume /saɪd/ /ˈvɑːljəm/: Âm lượng
Camera key /ˈkæmərə/ /kiː/: Phím chụp

No comments:

Post a Comment