Lập trình Python toàn tập - BeeLab

Lập trình Python toàn tập

Những thứ cần thiết cho người mới


1. Python là gì

2. Cài đặt mội trường làm việc cơ bản cho người mới

3. Quản lý, cài đặt thu viện với PIP

4. Mô trường làm việc nâng cao các dự án Python


Nội dung

Chương trình Hello World
Cú pháp cơ bản
Tham số dòng lệnhC
ác kiểu biến
Toán tử
Điều khiển luồng và vòng lặp
Lệnh if
Lệnh if...elif...else
Lồng các lệnh if
Vòng lặp
Vòng lặp while
Vòng lặp for
Lồng vòng lặp
Lệnh break
Lệnh continue
Lệnh pass
Các kiểu dữ liệu chuẩn
Number
String
List
Tuple
Dictionary
Hàm, Module và File I/O
Date & Time
HàmModuleFile I/O
Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
Standard Exception
Assertion
Xử lý ngoại lệ
Python nâng cao
Hướng đối tượng
Regular Expression
Lập trình CGI
Truy cập Database
Lập trình mạng
Gửi Email
Đa luồng (Multithread)
Xử lý XML


No comments:

Post a Comment