Lập trình Node.js toàn tập - BeeLab

Lập trình Node.js toàn tập

Node.js là một Framework mạnh mẽ dựa trên nền tảng Google Chrome Javascript V8 Engine. Node.js được dùng để phát triển các ứng dụng hướng nhiều đến I/O trên nền tảng web như Video Streaming Site, các ứng dụng Single-page App hay các ứng dụng web khác. Node.js hoàn toàn mã nguồn mở, miễn phí và được sử dụng bởi hàng ngàn lập trình viên trên toàn thế giới.
Node.js chỉ là một môi trường – điều này có nghĩa bạn tự phải làm mọi thứ. Sẽ chẳng có bất kỳ máy chủ mặc định nào cả !!! Một đoạn script xử lý tất cả các kết nối với Client. Điều này làm giảm đáng kể số lượng tài nguyên được sử dụng trong ứng dụng.
Với Node.js, bạn phải làm mọi thứ !!!
Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Node.js cơ bản và nâng cao:
 • Giới thiệu Node.js
 • Cài đặt Node.js
 • Giới thiệu qua về Module
 • Ứng dụng Hello World
 • REPL Terminal
 • Node.js NPM
 • Khái niệm Callback
 • Khái niệm Event Loop
 • Lớp EventEmitter
 • Khái niệm Buffer
 • Khái niệm Stream
 • Đọc/Ghi File
 • Các đối tượng Global
 • Một số Utility Module
 • Web Module
 • Giới thiệu Express Framework
 • RESTFul API là gì ?

No comments:

Post a Comment