[Raspberry Pi] Bài 5: Cài đặt và lập trình giao tiếp IIC - BeeLab

Monday, June 12, 2017

[Raspberry Pi] Bài 5: Cài đặt và lập trình giao tiếp IIC

Bài viết này hướng dẫn sử dụng I2C trên Rasp Pi, các cách cài đặt và lập trình giao tiếp I2C

Sơ đồ vị trí chân I2C trên GPIO của Raspberry Pi

1. Cài đặt cho phép sử dụng I2C.

  • Trước khi lập trình I2C trên Raspberry pi bạn cần thực hiện việc cài đặt để có thể sử dụng I2C.
  • Bạn cần Enable việc sử dụng I2C.
Gõ lệnh trên terminal:
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
Comment lại dòng “blacklist i2c-bcm2708” trong file raspi-blacklist.conf bằng việc đánh dấu # ở đầu dòng. Thì dòng đó sẽ như sau:
blacklist i2c-bcm2708
  • Sau khi thực hiện xong nhấn Ctrl + X để lưu và thực hiện reboot lại hệ thống.
 sudo reboot 
  • Sau khi reboot xong bạn vào terminal và chạy lệnh ở dưới để kích hoạt chân I2C hoạt động.
sudo modprobe i2c-dev 
  • Sau đó bạn list các cổng I2C có trên thư mục /dev/ của bạn:
ls /dev/i2c* 
  • Tiếp theo thực hiện việc chmod cho các người dùng khác nhau có thể truy nhập.
sudo chmod o+rw /dev/i2c* 
  • Cuối cùng bạn vào /etc/modules để thêm dòng “i2c-dev” vào cuối file và bạn đã có thể sử dụng i2c để phát triển.
sudo nano /etc/modules
Và bạn thêm:
i2c-dev 
  • Quá trình cài đặt sử dụng I2C đã hoàn tất bây giờ ta thực hiện việc lập trình.

2. Lập trình

#include <bcm2835.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#define MODE_READ 0
#define MODE_WRITE 1
#define MAX_LEN 32
char wbuf[MAX_LEN];
typedef enum {
NO_ACTION,
I2C_BEGIN,
I2C_END
} i2c_init;
uint8_t init = NO_ACTION;
uint16_t clk_div = BCM2835_I2C_CLOCK_DIVIDER_148;
uint8_t slave_address = 0x00;
uint32_t len = 0;
uint8_t mode = MODE_READ;
//*******************************************************************************
// comparse: Parse the command line and return EXIT_SUCCESS or EXIT_FAILURE
// argc: number of command-line arguments
// argv: array of command-line argument strings
//*******************************************************************************
int comparse(int argc, char **argv) {
int argnum, i, xmitnum;
if (argc < 2) { // must have at least program name and len arguments
// or -ie (I2C_END) or -ib (I2C_BEGIN)
fprintf(stderr, "Insufficient command line arguments\n");
return EXIT_FAILURE;
}
argnum = 1;
while (argnum < argc && argv[argnum][0] == '-') {
switch (argv[argnum][1]) {
case 'i': // I2C init
switch (argv[argnum][2]) {
case 'b': init = I2C_BEGIN; break;
case 'e': init = I2C_END; break;
default:
fprintf(stderr, "%c is not a valid init option\n", argv[argnum][2]);
return EXIT_FAILURE;
}
break;
case 'd': // Read/Write Mode
switch (argv[argnum][2]) {
case 'r': mode = MODE_READ; break;
case 'w': mode = MODE_WRITE; break;
default:
fprintf(stderr, "%c is not a valid init option\n", argv[argnum][2]);
return EXIT_FAILURE;
}
break;
case 'c': // Clock divider
clk_div = atoi(argv[argnum]+2);
break;
case 's': // Slave address
slave_address = atoi(argv[argnum]+2);
break;
default:
fprintf(stderr, "%c is not a valid option\n", argv[argnum][1]);
return EXIT_FAILURE;
}
argnum++; // advance the argument number
}
// If command is used for I2C_END or I2C_BEGIN only
if (argnum == argc && init != NO_ACTION) // no further arguments are needed
return EXIT_SUCCESS;
// Get len
if (strspn(argv[argnum], "0123456789") != strlen(argv[argnum])) {
fprintf(stderr, "Invalid number of bytes specified\n");
return EXIT_FAILURE;
}
len = atoi(argv[argnum]);
if (len > MAX_LEN) {
fprintf(stderr, "Invalid number of bytes specified\n");
return EXIT_FAILURE;
}
argnum++; // advance the argument number
xmitnum = argc - argnum; // number of xmit bytes
memset(wbuf, 0, sizeof(wbuf));
for (i = 0; i < xmitnum; i++) {
if (strspn(argv[argnum + i], "0123456789abcdefABCDEFxX") != strlen(argv[argnum + i])) {
fprintf(stderr, "Invalid data: ");
fprintf(stderr, "%d \n", xmitnum);
return EXIT_FAILURE;
}
wbuf[i] = (char)strtoul(argv[argnum + i], NULL, 0);
}
return EXIT_SUCCESS;
}
//*******************************************************************************
// showusage: Print the usage statement and return errcode.
//*******************************************************************************
int showusage(int errcode) {
printf("i2c \n");
printf("Usage: \n");
printf("i2c [options] len [rcv/xmit bytes]\n");
printf("\n");
printf(" Invoking i2c results in an I2C transfer of a specified\n");
printf(" number of bytes. Additionally, it can be used to set the appropriate\n");
printf(" GPIO pins to their respective I2C configurations or return them\n");
printf(" to GPIO input configuration. Options include the I2C clock frequency,\n");
printf(" initialization option (i2c_begin and i2c_end). i2c must be invoked\n");
printf(" with root privileges.\n");
printf("\n");
printf(" The following are the options, which must be a single letter\n");
printf(" preceded by a '-' and followed by another character.\n");
printf(" -dx where x is 'w' for write and 'r' is for read.\n");
printf(" -ix where x is the I2C init option, b[egin] or e[nd]\n");
printf(" The begin option must be executed before any transfer can happen.\n");
printf(" It may be included with a transfer.\n");
printf(" The end option will return the I2C pins to GPIO inputs.\n");
printf(" It may be included with a transfer.\n");
printf(" -cx where x is the clock divider from 250MHz. Allowed values\n");
printf(" are 150 through 2500.\n");
printf(" Corresponding frequencies are specified in bcm2835.h.\n");
printf("\n");
printf(" len: The number of bytes to be transmitted or received.\n");
printf(" The maximum number of bytes allowed is %d\n", MAX_LEN);
printf("\n");
printf("\n");
printf("\n");
return errcode;
}
char buf[MAX_LEN];
int i;
uint8_t data;
int main(int argc, char **argv) {
printf("Running ... \n");
// parse the command line
if (comparse(argc, argv) == EXIT_FAILURE) return showusage (EXIT_FAILURE);
if (!bcm2835_init()) return 1;
// I2C begin if specified
if (init == I2C_BEGIN) bcm2835_i2c_begin();
// If len is 0, no need to continue, but do I2C end if specified
if (len == 0) {
if (init == I2C_END) bcm2835_i2c_end();
printf("... done!\n");
return EXIT_SUCCESS;
}
bcm2835_i2c_setSlaveAddress(slave_address);
bcm2835_i2c_setClockDivider(clk_div);
fprintf(stderr, "Clock divider set to: %d\n", clk_div);
fprintf(stderr, "len set to: %d\n", len);
fprintf(stderr, "Slave address set to: %d\n", slave_address);
if (mode == MODE_READ) {
for (i=0; i<MAX_LEN; i++) buf[i] = 'n';
data = bcm2835_i2c_read(buf, len);
printf("Read Result = %d\n", data);
for (i=0; i<MAX_LEN; i++) {
if(buf[i] != 'n') printf("Read Buf[%d] = %x\n", i, buf[i]);
}
}
if (mode == MODE_WRITE) {
data = bcm2835_i2c_write(wbuf, len);
printf("Write Result = %d\n", data);
}
// This I2C end is done after a transfer if specified
if (init == I2C_END) bcm2835_i2c_end();
bcm2835_close();
printf("... done!\n");
return 0;
}

No comments:

Post a Comment