Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 - BeeLab

Monday, January 9, 2017

Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017


- Đăng ký chính thức:  từ 8g00 ngày 02/02/2017 đến 0g00 ngày 12/02/2017.
- Đăng ký bổ sung: từ 8g00 ngày 14/02/2017 đến 0g00 ngày 24/02/2017.
- Thời gian học HK2:
từ 13/02/2017 đến 03/06/2017.
 Lưu ý:
- Học sinh, sinh viên (HSSV) đăng ký học phần tại http://online.tdc.edu.vn
- Trong quá trình đăng ký học phần, nếu có trục trặc về tài khoản hoặc mật khẩu đăng nhập, HSSV liên hệ Trung tâm Thông tin Thư viện (Phòng B116) để được kiểm tra, cập nhật.
- Trong thời gian đăng ký học phần bổ sung, nếu có thắc mắc về sĩ số lớp tối đa, tối thiểu, danh sách các lớp học phần mở trong học kỳ, v.v… HSSV liên hệ các Khoa giảng dạy học phần để được hướng dẫn, giải quyết.


Chi tiết tại đây: http://online.tdc.edu.vn/img/file/2016-THONG%20BAO%20%C4%90ANG%20KI%20HOC%20PHAN/HK%202%20NH%202016-2017/TB%20ve%20thoi%20gian%20dang%20ky%20hoc%20phan%20HK2%20nam%20hoc%202016-2017.pdf

No comments:

Post a Comment