[English] Vocabulary - Các bộ phận trên cơ thể - BeeLab

Wednesday, November 2, 2016

[English] Vocabulary - Các bộ phận trên cơ thể


Các bộ phận trên cơ thể chúng ta có tên tiếng Anh như thế nào nhỉ? Cùng xem qua hình ảnh này nào:Hair /her/: Tóc
Cheek /tʃiːk/: Gò má
Ear /ɪr/: Lỗ tai
...
Lip /lɪp/: Môi
Tooth /tuːθ/: Răng
Jaw /dʒɔː/: Hàm
Upper arm /ˈʌpər/ /ɑːrm/: Bắp tay
Back /bæk/: Lưng
Elbow /ˈelboʊ/: Khủyu tay
Ankle /ˈæŋkl/: Mắt cá
Forehead /ˈfɔːrhed/: Trán
Nose /noʊz/: Mũi
Beard /bɪrd/: Râu
Neck /nek/: Cổ
Finger /ˈfɪŋɡər/: Ngón tay
Forearm /ˈfɔːrɑːrm/: Cẳng tay
Abdomen /ˈæbdəmən/: Bụng
Knee /niː/: Đầu gối
Thigh /θaɪ/: Đùi
Calf /kæf/: Bắp chân
Toe /toʊ/: Ngón chân

Nguồn: ahasmile.com

No comments:

Post a Comment