Lớp thực tập tốt nghiệp [thông báo số 2] - BeeLab

Monday, September 26, 2016

Lớp thực tập tốt nghiệp [thông báo số 2]

Các e thực tập chú ý: thời gian thực tập 6 tuần (từ 03/10/2016 đến 12/11/2016)
Các e phải đến trường gặp thầy vào sang thứ 4 hoặc sang thứ 5 tuần này tại phòng B108 thời gian từ 9h đến 11h. Để thầy phổ biến về việc đi thực tập và làm báo cáo kết quả nhé. các e thông báo cho các bạn của mình có trong di thực tập nhé.


No comments:

Post a Comment