[DAMN] Báo cáo đồ án mẫu - Khung báo cáo - BeeLab

Wednesday, July 20, 2016

[DAMN] Báo cáo đồ án mẫu - Khung báo cáo


Chương 1: Giới thiệu
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu đề tài
1.3 Giới hạn đề tài
....
Chương 2: Tổng quan
2.1 Tình hình trong nước, ngoài nước
2.2 Đánh giá ưu điềm, nhược điểm
...
Chương 3: Cơ sở lý thuyết
3.1 Yêu cầu thiết kế (ý tưởng)
3.2 Phương án đề xuất
3.3 Phương pháp thiết kế
...
Chương 4: Thực nghiệm
... 
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển
...

Báo cáo mẫu click here!

No comments:

Post a Comment