Thông báo v/v thực hiện công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ HSSV về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ 2 năm học 2015-2016 - BeeLab

Thursday, June 2, 2016

Thông báo v/v thực hiện công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ HSSV về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ 2 năm học 2015-2016


Lưu ý: Thời gian HSSV thực hiện từ ngày 25/05 đến 15/06/2016.

No comments:

Post a Comment