[CVHT] HỌP LỚP xét kỷ luật (VẮNG HỌC QUÁ SỐ TIẾT QUY ĐỊNH) - BeeLab

Monday, June 20, 2016

[CVHT] HỌP LỚP xét kỷ luật (VẮNG HỌC QUÁ SỐ TIẾT QUY ĐỊNH)

Ban cán sự lớp thông báo cho tất cả các thành viên giúp thầy

  1. Lớp CD15DD7: thời gian tiết 3 (9h00) thứ 5 ngày 23/06/2016 địa điểm phòng B105

  2. Lớp CT15DT1: thời gian tiết 4 (9h45) thứ 5 ngày 23/06/2016 địa điểm phòng B105

Lưu ý: Tất cả các e có mặt đầy đủ (có điểm danh) những bạn bị kỷ luật sẽ KHÔNG được giảm mức kỷ luật nếu VẮNG.
Các e xem file thống kê lớp CD15DD7, CT15DT1 và phục lục CÁC NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT

No comments:

Post a Comment